Kế hoạch tuyển sinh năm học 2024-2025

Thứ bảy - 25/05/2024 09:15
Ảnh trẻ 1
Ảnh trẻ 1
    UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
 TRƯỜNG MN ĐỒNG MAI


Số:   56   /KH - MNĐM
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Đồng Mai, ngày  21    tháng   5  năm 2024

KẾ HOẠCH
 Tuyển sinh năm học 2024 - 2025

Căn cứ Điều lệ trường mầm non;
Căn cứ Kế hoạch số 203/KH-BCĐ ngày 15/5/2024 của Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận Hà Đông năm học 2024-2025 v/v Tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025;
 Căn cứ vào thực trạng đội ngũ cán bộ, giáo viên, cơ sở vật chất của nhà trường và kết quả điều tra phổ cập giáo dục năm 2024 trên địa bàn các tổ dân phố được giao;
Trường Mầm non Đồng Mai xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2024-2025 cụ thể như sau:
          A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, khách quan, hướng dẫn tuyển sinh đầy đủ, rõ ràng, công khai tạo thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ HS; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường và địa phương; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi.
2. Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, phân tuyến hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho HS, tránh tình trạng quá tải. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo nắm rõ: tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.
3. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm: tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường, tăng số lượng học sinh được học 2 buổi/ngày, giảm số HS trái tuyến, giảm số HS trên lớp.
4. Tuyệt đối không được vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.
          5. Các thành viên trong ban chỉ đạo tuyển sinh chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao theo đúng yêu cầu của công tác tuyển sinh trước thủ trưởng đơn vị.
B. NỘI DUNG CHÍNH TRONG TUYỂN SINH:
          1. Quy định đối tượng tuyến sinh và tuyến tuyển sinh:
          Tuyển sinh các cháu từ 24 tháng đến 72 tháng tuổi theo chỉ tiêu được giao hiện đang thường trú, tạm trú và lưu trú trên địa bàn các tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, khu đất dịch vụ 1, 2 phường Đồng Mai (quan tâm đến trẻ 5 tuổi trong công tác tuyển sinh).
          2. Số liệu và phương thức tuyển sinh:
 
          a. Số liệu tuyển sinh:
          Tuyển sinh trẻ trong độ tuổi mầm non hiện đang thường trú, tạm trú và lưu trú trên địa bàn các tổ dân phố 1,2,3,4,5,6,7,8,9, khu dịch vụ 1, 2 của phường Đồng Mai.
          Về số trẻ trên một lớp thực hiện theo quy định tại Điều 13 của Điều lệ trường mầm non, trường hợp do số trẻ trên địa bàn đăng ký học vượt quá quy định tại Điều 13, số trẻ trong mỗi nhóm lớp có thể tăng thêm nhưng phải đảm bảo được tỉ lệ giáo viên trên trẻ trên lớp theo quy định tại điều này.
          Số liệu tuyển sinh:
          - Trẻ 5 tuổi sinh năm 2019:  
          + Trẻ cũ chuyển lên: 152 trẻ
          + Trẻ tuyển mới: 12  trẻ
          Tổng: 164 trẻ
          - Trẻ 4 tuổi sinh năm 2020:
          + Trẻ cũ chuyển lên: 127 trẻ
          + Trẻ tuyển mới: 18 trẻ

          Tổng: 145  trẻ
          - Trẻ 3 tuổi sinh năm 2021:
          + Trẻ cũ chuyển lên: 79  trẻ
          + Trẻ tuyển mới: 52  trẻ
          Tổng: 131  trẻ
          - Trẻ nhà trẻ sinh năm 2022:
          + Trẻ cũ chuyển lên: 0 trẻ
          + Trẻ tuyển mới: 70  trẻ
          Tổng: 70  trẻ
          b. Phương thức tuyển sinh:
          Phương thức 1: Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến đối với trẻ 5 tuổi
          Thời gian tuyển sinh từ ngày 04/7/2024 đến ngày 06/7/2024.  
          Phụ huynh đăng ký tuyến sinh trực tuyến cho trẻ qua địa chỉ  https://tsdaucap.hanoi.gov.vn và thực hiện các bước đăng ký theo quy trình đăng ký tuyển sinh trực tuyến dành cho cha mẹ học sinh. Quy trình đăng ký tuyển sinh trực tuyến được thông báo công khai trên hệ thống loa truyền thanh của phường, trang facebook nhà trường và zalo các nhóm lớp và niêm yết công khai tại nhà trường. Trong trường hợp phụ huynh không thể đăng ký trực tuyến thì có thể đến trường Mầm non Đồng Mai để nhà trường đăng ký cho trẻ.
          Phương thức 2: Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp
 Từ ngày   đến hết ngày  :
+ Ngày 13/7/2024 tiếp nhận hồ sơ trẻ 5 tuổi sinh năm 2019, chỉ tiêu tuyển mới là 12 trẻ.
 + Ngày 15/7/2024 tiếp nhận hồ sơ trẻ 4 tuổi sinh năm 2020, chỉ tiêu tuyển mới là 18 trẻ.
+ Ngày 16/7/2024 tiếp nhận hồ sơ trẻ 3 tuổi sinh năm 2021, chỉ tiêu tuyển mới là 52 trẻ.
+ Ngày 17/7/2024 và 18/7/2024 tiếp nhận hồ sơ trẻ nhà trẻ sinh năm 2022, chỉ tiêu tuyển mới là 70 trẻ.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ:
+ Sáng 7h30p đến 11h30p
+ Chiều 14h00p đến 16h30p
          3. Hồ sơ gồm:
          - Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp, in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến.
          - Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
          Trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Cha (mẹ) học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường đăng ký tuyển sinh từ khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công đến hết ngày 18/7/2024.
          C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
          -  Xây dựng kế hoạch tuyển sinh của nhà trường và báo cáo lên phòng GD&ĐT quận Hà Đông.
          - Thành lập ban tuyển sinh và triển khai kế hoạch tuyển sinh đến ban chỉ đạo tuyển sinh của nhà trường.
          1. Tổ chức giám sát thực hiện kế hoạch tuyển sinh đảm bảo đúng đủ chỉ tiêu được giao.
          2. Công tác phối hợp:
          Nhà trường phối hợp với UBND phường và ban công an phường và các ban ngành đoàn thể trong công tác tuyển sinh, tuyên truyền sâu rộng qua loa đài để phụ huynh nắm rõ về công tác tuyển sinh, tránh gây áp lực trong công tác tuyển sinh. Trường hợp số trẻ đăng ký vượt quá khả năng tiếp nhận thì sẽ ưu tiên trẻ đúng tuyến hiện đang thường trú, tạm trú trên địa bàn tuyến tuyển sinh.
          Thông báo công khai công tác tuyển sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng của phường và niêm yết các chỉ tiêu, số lượng trẻ được tuyển sinh của từng độ tuổi, ưu tiên trẻ 5 tuổi để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non.
3. Tiếp nhận hồ sơ:
          Khi tiếp nhận hồ sơ học sinh, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân học sinh, họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, số định danh cá nhân….nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh “Đã kiểm tra khớp thông tin học sinh với  bản chính hồ sơ tuyển sinh”, sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận.
          4. Trong quá trình tổ chức tuyển sinh nhà trường phân công Ban giám hiệu trực để giải quyết khó khăn, thắc mắc tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.
          5. Lịch làm việc và chế độ báo cáo:
          - Từ ngày 01/7/2024 tuyển sinh theo kế hoạch của BCĐTS.
          - Ngày 19/7/2024 báo cáo về phòng GDĐT kết quả tuyển sinh; đề xuất được tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu.
          - Ngày 29/7/2024 nộp báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh.
          - Hàng ngày ban chỉ đạo nắm bắt tình hình báo cáo phòng GD&ĐT kịp thời, khi có vướng mắc xảy ra trong công tác tuyển sinh. Tập hợp hồ sơ và có kế hoạch phân bổ nhóm lớp sao cho phù hợp với đặc thù của nhà trường.
          Trên đây là kế hoạch tuyển sinh của trường mầm non Đồng Mai năm học 2024-2025 được xây dựng dựa trên các điều kiện thực tế của nhà trường để phòng GDĐT Hà Đông theo dõi và chỉ đạo.

Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT quận Hà Đông;
- Lưu VT.

                         HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
                               
                           Phạm Thị Hậu

Tác giả: Mầm non Đồng Mai

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mẫu giáo:
- Bữa trưa: Cơm trắng. Thịt kho trứng cút. Canh su hào - cà rốt. Tráng miệng: Caramen
- Bữa chiều: Bún nấu thịt gà
- Bữa phụ: Sữa Chillac IQ
Nhà trẻ:
- Bữa trưa: Cơm trắng. Thịt kho trứng cút. Canh su hào - cà rốt. Tráng miệng: Caramen
- Bữa chiều: Bún nấu thịt gà
- Bữa phụ: Sữa Chillac IQ
 
 • Tiet Muc Van Nghe Cua Lop A1
  Tiet Muc Van Nghe Cua Lop A1
 • Tiet Muc Bieu Dien Thoi Trang Bvmt9
  Tiet Muc Bieu Dien Thoi Trang...
 • Tiet Muc Bieu Dien Thoi Trang Bvmt8
  Tiet Muc Bieu Dien Thoi Trang...
 • Tiet Muc Bieu Dien Thoi Trang Bvmt7
  Tiet Muc Bieu Dien Thoi Trang...
 • Tiet Muc Bieu Dien Thoi Trang Bvmt6
  Tiet Muc Bieu Dien Thoi Trang...

Ảnh mới

kids

ban

Điện thoại

 • Mầm Non Đồng Mai
  02433.533.909

Thăm dò dư luận

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê

 • Đang truy cập82
 • Máy chủ tìm kiếm11
 • Khách viếng thăm71
 • Hôm nay2,408
 • Tháng hiện tại165,708
 • Tổng lượt truy cập28,282,443
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây