Kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 - 2022

Thứ tư - 23/06/2021 16:30
UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
 TRƯỜNG MN ĐỒNG MAI
 
 

Số:  79 /KH - MNĐM
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

   Đồng Mai, ngày  15 tháng  6  năm 2021

KẾ HOẠCH
 Tuyển sinh năm học 2021 - 2022
 
 

Căn cứ Điều lệ trường mầm non;
Căn cứ  Kế hoạch số 167/KH - BCĐ ngày 24/5/2021 của Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận Hà Đông năm học 2021 – 2022 v/v Tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020 - 2021;
 Căn cứ vào thực trạng đội ngũ cán bộ, giáo viên, cơ sở vật chất của nhà trường và kết quả điều tra phổ cập giáo dục năm 2021 trên địa bàn các tổ dân phố được giao;
Trường Mầm non Đồng Mai xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 – 2022 cụ thể như sau:    A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, khách quan tạo thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ HS; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường và địa phương; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi.. 
2. Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, phân tuyến hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho HS, tránh tình trạng quá tải.
3. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm: tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường; giảm số HS trái tuyến, giảm số HS trên lớp.
4. Tuyệt đối không được vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.
5. Các thành viên trong ban chỉ đạo tuyển sinh chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao theo đúng yêu cầu của công tác tuyển sinh trước thủ trưởng đơn vị.
B. NỘI DUNG CHÍNH TRONG TUYỂN SINH:
1. Quy định đối tượng tuyến sinh và tuyến tuyển sinh:
Tuyển sinh các cháu từ 24 tháng đến 72 tháng tuổi theo chỉ tiêu được giao có hộ khẩu thường trú, tạm trú và lưu trú trên địa bàn các tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, khu đất dịch vụ 1, 2 phường Đồng Mai (quan tâm đến trẻ 5 tuổi trong công tác tuyển sinh).                                                            2. Số liệu và phương thức tuyển sinh:
   a. Số liệu tuyển sinh:
  Trong địa bàn các tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, khu đất dịch vụ 1, 2 phường Đồng Mai. Nếu còn chỉ tiêu nhà trường sẽ tuyển thêm một số trẻ khác trên địa bàn các tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, khu đất dịch vụ 1, 2 phường Đồng Mai chưa có hộ khẩu thường trú, trong đó ưu tiên tiếp nhận trẻ 5 tuổi trên địa bàn, trẻ trong các gia đình chính sách, hộ nghèo, khuyết tật.
 Về số trẻ trên một lớp thực hiện theo quy định tại Điều 13 của Điều lệ trường mầm non, trường hợp do số trẻ trên địa bàn đăng ký học vượt quá quy định tại Điều 13, số trẻ trong mỗi nhóm lớp có thể tăng thêm nhưng phải đảm bảo được tỉ lệ giáo viên trên trẻ trên lớp theo quy định tại điều này.
  Số liệu tuyển sinh:
Trẻ sinh năm Mẫu giáo 5 tuổi
(2016)
Mẫu giáo 4 tuổi
(2017)
Mẫu giáo 3 tuổi
(2018)
Nhà trẻ
(2019)
Trẻ cũ Trẻ mới Trẻ điều tra Trẻ cũ Trẻ mới Trẻ điều tra Trẻ cũ Trẻ mới Trẻ điều tra Trẻ cũ Trẻ mới Trẻ điều tra
MN Đồng Mai 158 37 213 108 67 188 77 63 172 0 60 126
Tổng 158 37 213 108 67 188 77 63 172 0 60 126

         

 b. Phương thức tuyển sinh:
  Phương thức 1: Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến đối với trẻ 5 tuổi
 Thời gian tuyển sinh từ ngày 15/7/2021 đến ngày 17/7/2021
  Phụ huynh đăng ký tuyến sinh trực tuyến cho trẻ qua địa chỉ  https://tsdaucap.hanoi.gov.vn và thực hiện các bước đăng ký theo quy trình đăng ký tuyển sinh trực tuyến dành cho cha mẹ học sinh. Quy trình đăng ký tuyển sinh trực tuyến được thông báo công khai trên hệ thống loa truyền thanh của phường, trang facebook nhà trường và zalo các nhóm lớp và niêm yết công khai tại nhà trường. Trong trường hợp phụ huynh không thể đăng ký trực tuyến thì có thể đến trường Mầm non Đồng Mai để nhà trường đăng ký cho trẻ.
  Phương thức 2: Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp
 Từ ngày 23/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021:
+ Ngày 23/7/2021 tiếp nhận hồ sơ trẻ 5 tuổi sinh năm 2016, chỉ tiêu tuyển mới là 37 trẻ.
 + Ngày 26/7/2021 tiếp nhận hồ sơ trẻ 4 tuổi sinh năm 2017, chỉ tiêu tuyển mới là 67 trẻ.
+ Ngày 27/7/2021 tiếp nhận hồ sơ trẻ 3 tuổi sinh năm 2018, chỉ tiêu tuyển mới là 63 trẻ.
+ Ngày 28/7/2021 tiếp nhận hồ sơ trẻ nhà trẻ sinh năm 2019, chỉ tiêu tuyển mới là 60 trẻ.
- Thời gian:
+ Sáng 7h15p đến 11h00p
+ Chiều 14h00p đến 16h30p
  3. Hồ sơ gồm:
 - Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp, in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến.
 - Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
 - Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu), hoặc phiếu hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an Quận, giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp phường.
 * Lưu ý:
Trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Cha (mẹ) học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường đăng ký tuyển sinh từ khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công đến hết ngày 28/7/2021.
  C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
 -  Xây dựng kế hoạch tuyển sinh của nhà trường và báo cáo lên phòng GD&ĐT quận Hà Đông.
 - Thành lập ban tuyển sinh và triển khai kế hoạch tuyển sinh đến ban chỉ đạo tuyển sinh của nhà trường.
 1. Tổ chức giám sát thực hiện kế hoạch tuyển sinh đảm bảo đúng đủ chỉ tiêu được giao.
  2. Công tác phối hợp:
 Nhà trường phối hợp với UBND phường và ban công an phường và các ban ngành đoàn thể trong công tác tuyển sinh, tuyên truyền sâu rộng qua loa đài để phụ huynh nắm rõ về công tác tuyển sinh, tránh gây áp lực trong công tác tuyển sinh. Trường hợp số trẻ đăng ký vượt quá khả năng tiếp nhận thì sẽ ưu tiên trẻ đúng tuyến có hộ khẩu thường trú, tạm trú. Thông báo công khai công tác tuyển sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng của phường và niêm yết các chỉ tiêu, số lượng trẻ được tuyển sinh của từng độ tuổi, ưu tiên trẻ 5 tuổi để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non.
3. Tiếp nhận hồ sơ:
 Khi tiếp nhận hồ sơ học sinh, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, phân loại đúng tuyến tuyển sinh và trái tuyến để tiếp nhận theo thời gian quy định. Đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân học sinh, họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh….nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh “Đã kiểm tra khớp với bản chính Sổ hộ khẩu và hồ sơ tuyển sinh”, sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận.       4. Trong quá trình tổ chức tuyển sinh nhà trường phân công Ban giám hiệu trực để giải quyết khó khăn, thắc mắc tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.
 5. Lịch làm việc và chế độ báo cáo:
          - Ngày 03/5/2021: Nộp tuyến tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh.
          - Ngày 16/6/2021 họp hội đồng tuyển sinh của trường, phân công nhiệm vụ và đề ra các phương án cho công tác tuyển sinh. Thông báo công khai công tác tuyển sinh trên các phương tiện thông tin hàng  ngày trên hệ thống đài truyền thanh của phường.
          - Thực hiện tuyển sinh trực tuyến từ ngày 15/7/2021 đến hết ngày 17/7/2021.
          - Thực hiện tuyển sinh trực tiếp từ ngày 23/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021.
          - Ngày 28/7/2021 báo cáo kết quả tuyển sinh và đề xuất tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu.
          - Ngày 05/8/2021 nộp báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh về phòng GD&ĐT Hà Đông.
          - Hàng ngày ban chỉ đạo nắm bắt tình hình báo cáo phòng GD&ĐT kịp thời, khi có vướng mắc xảy ra trong công tác tuyển sinh. Tập hợp hồ sơ và có kế hoạch phân bổ nhóm lớp sao cho phù hợp với đặc thù của nhà trường.
          Trên đây là kế hoạch tuyển sinh của trường mầm non Đồng Mai năm học 2021 – 2022 được xây dựng dựa trên các điều kiện thực tế của nhà trường để phòng GD&ĐT Hà Đông theo dõi và chỉ đạo.

Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT quận Hà Đông;
- Lưu VT.

                         HIỆU TRƯỞNG


                                 (Đã ký)

                           Phạm Thị Hậu


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mẫu giáo:
- Bữa trưa: Cơm trắng. Thịt kho trứng cút. Canh su hào - cà rốt. Tráng miệng: Caramen
- Bữa chiều: Bún nấu thịt gà
- Bữa phụ: Sữa Chillac IQ
Nhà trẻ:
- Bữa trưa: Cơm trắng. Thịt kho trứng cút. Canh su hào - cà rốt. Tráng miệng: Caramen
- Bữa chiều: Bún nấu thịt gà
- Bữa phụ: Sữa Chillac IQ
 
 • Tiet Muc Van Nghe Cua Lop A1
  Tiet Muc Van Nghe Cua Lop A1
 • Tiet Muc Bieu Dien Thoi Trang Bvmt9
  Tiet Muc Bieu Dien Thoi Trang...
 • Tiet Muc Bieu Dien Thoi Trang Bvmt8
  Tiet Muc Bieu Dien Thoi Trang...
 • Tiet Muc Bieu Dien Thoi Trang Bvmt7
  Tiet Muc Bieu Dien Thoi Trang...
 • Tiet Muc Bieu Dien Thoi Trang Bvmt6
  Tiet Muc Bieu Dien Thoi Trang...

Ảnh mới

kids

ban

Điện thoại

 • Mầm Non Đồng Mai
  02433.533.909

Thăm dò dư luận

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê

 • Đang truy cập147
 • Hôm nay3,223
 • Tháng hiện tại166,523
 • Tổng lượt truy cập28,283,258
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây